Visual basic ile veritabanına veri yazmak…

Daha önceki yazımızda, bağlantıyı kurmuştuk… Şimdi de veritabanına bilgileri ekleyelim ;)

Private Sub Command1_Click()
Dim sql As String

Set c_rs = New ADODB.Recordset
sql = €œinsert into tablo_adi (kodu,unvan,yetkili,telefon,fax,adres)€ & _
€œvalues(‘€ & Text1 & €œ’,’€ & Text2 & €œ’,’€ & Text3 & €œ’,’€ & Text4 & _
€œ’,’€ & Text5 & €œ’,’€ & Text6 & €œ’)€

c_rs.Open sql, conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic

End Sub